คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประชุมสัญจรพบคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ สำนักวิทยบริการฯ สำนักศิลปะฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักงานอธิการบดี

     วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหารร่วมประชุมสัญจรพบปะคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ซึ่งอธิการบดีและคณะผู้บริหารได้ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ ในการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ SWOT จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของหน่วยงาน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2566 และการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ที่จะมีการขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน  และการหารือเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2565

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร