โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

        วันที่ 12 พ.ค. 65 ภาพบรรยากาศโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3 ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี นำโดย อ.รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ รองคณบดีฯ พร้อมบุคลากรของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วิทยากรโดย อ.บารมี ชูชัย จากสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา ผศ.กันตา นิ่มทัศนศิริ และ อ.เฟื่อลดา ทบศรี จากสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร