โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้สำหรับศิษย์เก่าในยุค COVID-19 "การทำขนมเค้กบาวนี่และชิฟฟ่อนใบเตย

        วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้สำหรับศิษย์เก่าในยุคCOVID-19 "การทำขนมเค้กบาวนี่และชิฟฟ่อนใบเตย โดยมีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ซึ่งเป็นศิษย์เก่าร่วมโครงการ ณ อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร