การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่1/2565

       วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่1/2565 ณ ห้องประชุมเอื้องฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเมืองราชบุรี โดยมีวาระพิจารณาประกาศ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการเรื่อง กำหนดการดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งได้พิจารณา(ร่าง) กำหนดระยะเวลาการสรรหากรรมการสภาวิชาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกพร้อมแนบใบเสนอชื่อและประวัติ ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565 ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานอธิการบดี ในวันและเวลาราชการ และกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะวิทยาลัย ฯลฯ ให้เสนอรายชื่อภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้จะมีประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร