โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

       วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการทำงานด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยการพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ  ณ โรงแรมไมด้า เดอซี  หัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์และทีมงานหน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการรวมโครงการ ซึ่งผศ.รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดี ฯกล่าวรายงานวัตุประสงค์ของการจัดโครงการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อสร้างระบบกลไกการทำงาน บริหารจัดการสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่กับมหาวิทยาลัย และเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565-2570
       สำหรับการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการทางคณะอาจารย์ได้ร่วมทบทวนแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2565 และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ แผน 5 Years Strategic Action Plan ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ.2566 – 2570 โดยผศ.รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดีฯ และทีมวิทยากรร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานและระดมสมองกลยุทธ์และแนวทางการทำงานหน่วยการพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร