การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (UBI)

      วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (UBI) ครั้งที่ 1 /2565ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระเรื่องต่างๆ และพิจารณา (ร่าง) แผนงบประมาณการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 การพิจารณาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร