Accessibility Tools

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภาศึกษาดูงานการพัฒนาพืชสมุนไพรจังหวัดราชบุรี

              วันที่ 14 มีนาคม 2565 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภาและคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมชมการพัฒนาด้านสมุนไพรจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 การตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจATK สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน โดยนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวต้อนรับ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐภาค เอกชนร่วมประชุมในครั้งนี้ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมและพบปะพูดคุยกับส่วนราชการและรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์การปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดราชบุรีจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เกษตรจังหวัดราชบุรี และรับฟังการนำเสนอการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่สมุนไพรด้านการผลิต การแปรรูปการนำไปใช้ประโยชน์ การจำหน่าย รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยนางสาวโสภี บัวผัน ประธานแปลงใหญ่สมุนไพรด่านทับตะโก การนำเสนอบรรยาสรุปการแปรรูป การนำไปใช้ประโยชน์ การจำหน่ายและการส่งเสริมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรจากสาธาณสุขจังหวัดราชบุรี และการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาพืชสมุนไพรคณะผู้บริหาร อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมกันนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภาและส่วนราชการ เกษตรกรได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประเด็นซักถาม ข้อเสนอแนะที่จะผลักดันการพัฒนาพืชสมุนไพรของจังหวัดราชบุรีต่อไป ในการนี้ทางคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตพืชสมุนไพรกัญชงของบริษัทเอกชนในพื้นที่บ้านหนองเต่าดำ ตำบลรางบัว และเยี่ยมแปลงใหญ่สมุนไพรด่านทับตะโก บ้านท่าอีปะ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร