Accessibility Tools

โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง MCRU วัยใสห่างไกลยาเสพติด

              วันที่ 9 มีนาคม 2565 ที่โดม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ผศ.นิภารัตน์ บุญกุล รองอธิการบดีฯเป็นประธานเปิดโครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง MCRU วัยใส ห่างไกล ยาเสพติด พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด โดยมีนางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานว่า กองพัฒนานักศึกษาในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ การดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้แก่เด็กและเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร