Accessibility Tools

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสตรีแกนนำนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความรอบรู้การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม

              วันที่ 8 มีนาคม 2565 ผศ.ณิภารัตน์ บุญกุล รองอธิการบดีฯเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสตรีแกนนำนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความรอบรู้การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีต้านภัยมะเร็งเต้านม ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 ด้วยการตรวจคัดกรอง ATK สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ทั้งนี้ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดขึ้น เพื่อให้สตรีแกนนำนักศึกษามีความรอบรู้ด้านสุขภาพและเฝ้าระวังตนเองจากโรคมะเร็งเต้านม โดยมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้ ความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่ผู้หญิงทุกคนให้เข้าใจอย่างทั่วถึง ซึ่งในการอบรมมีคุณจิตติมา ธาราพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานผู้ป่วยนอกและคลินิกรักษ์สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีและคณะเป็นวิทยากรการอบรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยในครั้งนี้

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร