Accessibility Tools

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี ได้จัดตั้งแหล่งศูนย์การเรียนรู้ STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี

              วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี ได้จัดตั้งแหล่งศูนย์การเรียนรู้ STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้แก่ ประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริตโดยมี อาจารย์ ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีและคณะเป็นผู้แทนรับมอบ

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร