Accessibility Tools

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมแสดงความยินดีและรับมอบนโยบาย จากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกสภามหาวิทยาลัยคนใหม่

              วันที่ 2 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและนายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและคณะเข้าพบนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมรับมอบนโยบายและแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยและสร้างการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร