Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดงาน “วันราชภัฏ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อเหล่าชาวราชภัฏทั่วประเทศ เนื่องในโอกาส 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ

              วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรเนื่องในวันราชภัฏ โดยมีคณะผู้บริหารอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมในพิธีบริเวณหน้าอาคารอำนวยการและเคลื่อนขบวนไปที่สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัย
              อธิการบดีเป็นประธานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำมหาวิทยาลัยขึ้นประดับบนแท่นพิธี และผู้นำนักศึกษาร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ  อธิการบดีวางพานพุ่ม กล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดี และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อชาวราชภัฏทั้งมวล   
              ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้กำหนดจัดงาน 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ เป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งแปลว่า คนของพระราชา ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535  อีกทั้ง ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ  และพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน  จนกระทั่งได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี 2547 เป็นต้นมา  
              สำหรับปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงาน  สวมใส่หน้ากากอนามัย และมีการตรวจคัดกรองด้วยชุดATKสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนในการป้องกันโควิด19


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร