Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูแนะแนวในยุคศตวรรษที่ 21

              วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูแนะแนวในยุคศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายครูแนะแนว ตลอดจนประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาในการเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีฯเป็นวิทยากรการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวในยุคศตวรรษที่ 21 และแนวทางการทำข้อตกลงตามระบบ PA สำหรับครูแนะแนวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และอาจารย์ดร. นาวิน คงรักษา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นวิทยากรเรื่อง การสร้างสุขด้วยสติในองค์กร MIO รวมถึงอาจารย์แต่ละหลักสูตรได้ร่วมนำเสนอประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาในครั้งนี้ด้วย

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร