Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกณฑ์และตัวชี้วัดด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

                วันที่ 14 มกราคม 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมประชุม ซึ่งสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกณฑ์และตัวชี้วัดด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะจำนวน 22 ตัวชี้วัด ตามมาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านการบริหารจัดการ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติ เกณฑ์ ตังบ่งชี้ และแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยให้สามารถพัฒนาไปสู่ เป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร