Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภูและวัดพัชรกิติยาภาราม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระบบสะสมหน่วยกิต(Credit Bank) สร้างโอกาสทางการศึกษากับผู้ต้องขัง เป็นพลเมืองดีกลับคืนสู่สังคม

                วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา และปริญญาตรีสำหรับผู้ต้องขังราชทัณฑ์เรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย วัดพัชรกิติยาภาราม จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยระบบการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรีกับ กรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภูและวัดพัชรกิติยาภาราม โดยพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ซึ่งมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้
                ทั้งนี้บันทึกข้อตกลความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับกรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู และวัดพัชรกิติยาภาราม ทุกหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา และการพัฒนาผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น ได้รับการพัฒนาด้านความรู้วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม เพื่อการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของสังคม
                สำหรับสาระสำคัญของความร่วมมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะจัดการศึกษาทั้งระบบการเรียนในชั้นเรียน การเรียนแบบออนไลน์ การเรียนแบบผสมผสาน การเทียบโอนประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ได้รับสัมฤทธิบัตร หรือประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิระดับอนุปริญญา หรือระดับ ปริญญาตรี โดยผ่านการเรียนในระบบการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ตามความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ และวัดพัชรกิติยาภาราม รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมในลักษณะแหล่งเรียนรู้สัมมาชีพให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ ให้มีวิชาชีพและทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของประเทศชาติ มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลต่อไป

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร