Accessibility Tools

มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีมอบทุนการศึกษาวิจิตรพงษ์พันธุ์เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม

                 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผศ.ณิภารัตน์ บุญกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และคณะผู้บริหาร อาจารย์ของแต่ละคณะร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ซึ่งมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 60 ทุน

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร