Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดตลาดนัด U2T ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าของดี ตอบโจทย์พื้นที่ในการพัฒนาท้องถิ่น

                  วันที่ 23  ธันวาคม 2564 ที่ลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดตลาดนัด U2T โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์และผู้รับผิดชอบโครงการ U2T ร่วมในพิธี ซึ่งในการจัดกิจกรรมตลาดนัด U2T ครั้งนี้ทางโครงการ U2Tส่วนกลางของมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชน ซึ่งเป็นของดีประจำตำบลใน 35 ตำบลของจังหวัดราชบุรีให้เป็นที่รู้จักและสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน และกิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์ของดี U2T และประกวดpopular vote  โดยมีตัวแทนจาก 14 ตำบลร่วมเดินแฟชั่นและนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าของดีของแต่ละตำบล ถือเป็นสีสันของตลาดนัด U2Tครั้งนี้ หลังจากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะได้ร่วมเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์สินค้าของแต่ละตำบลที่นำผลิตภัณฑ์สินค้าที่โดดเด่นมาจัดแสดงและจัดจำหน่ายภายในงาน

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร