Accessibility Tools

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการกำกับติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning ด้วยกระบวนการ PLC

                  วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธาน       เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการกำกับติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning ด้วยกระบวนการ PLC ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นวิทยากรกระบวนการ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร และอาจารย์ของ       แต่ละคณะร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร