Accessibility Tools

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 กลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                  วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในฐานะประธานกรรมการกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระเรื่องเสนอเพื่อทราบ รายงานประจำปี 2564 และวาระพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไร (ขาดทุน) ประจำปี 2564 การจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2565 แผนดำเนินงานและงบประมาณ 2565 และการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการกลุ่มออมทรัพย์ พร้อมมีการจับฉลากของรางวัลในการประชุมครั้งนี้

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร