Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดเวทีถอดบทเรียนโครงการU2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ พลิกโฉม MCRU สู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตอบโจทย์พื้นที่ในการขับเคลื่อนโครงการในระยะที่ 2

                  วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดโครงการถอดบทเรียนโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ และมอบนโยบายการใช้โอกาสจาก U2T พลิกโฉม MCRU สู่มหาวิทยาลัยกลุ่ม 3 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์และผู้รับผิดชอบโครงการ U2T ทั้ง 35 ตำบลร่วมในโครงการระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เข้าร่วมเป็น 1 ใน 76 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในการเป็นหน่วยบูรณาการโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T และได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเพื่อดำเนินโครงการในพื้นที่ จำนวน 35 ตำบล ครอบคลุม 10 อำเภอของจังหวัดราชบุรี โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 11 เดือน ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ ถึง ธันวาคม 2564 ภายใต้วัตถุประสงค์ของโครงการคือ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยมหาวิทยาลัยเป็น System Integrator จัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) ให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณทิตใหม่ และ นักศึกษา ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน นั้น
                  มหาวิทยาลัยจึงได้มีนโยบายและมอบหมายให้ทุกหน่วยงานภายใน ระดับคณะ สำนัก สถาบัน ของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมกันรับผิดชอบและบูรณาการ การทำงานร่วมกัน ทั้งองค์ความรู้ บุคลากร รวมทั้งทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง และประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่ทั้งระดับตำบล และจังหวัด เพื่อร่วมกันพัฒนาโจทย์และแผนกิจกรรมตามความต้องการของชุมชน โดยกำหนดให้แต่ละตำบลมีอาจารย์อย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้ปฏิบัติงานหลัก (key actor) และมีเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการ ทั้งบัณฑิต นักศึกษา ประชาชน ตำบลละ 18 คน เสมือนเป็นผู้แทนตำบลลงไปขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ตามกรอบกิจกรรมตลอดระยะเวลา 10 เดือนที่ผ่านมา ทุกตำบล ทุกหน่วยงาน ได้ดำเนินโครงการและมีผลงานเชิงประจักษ์ มีผลผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการ เกิดขึ้นจำนวนมาก ช่วยยกระดับ สร้างมูลค่า ก่อให้เกิดรายได้กับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมีส่วนช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม นำไปสู่การมีแหล่งเรียนรู้สัมมาชีพ การท่องเที่ยว และการถ่ายถอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นในหลายตำบล
                  ดังนั้นเพื่อให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมกันดำเนินโครงการ U2T ในระยะที่ 1 ได้มีโอกาสนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยี เครื่องมือ ที่นำไปใช้ในการดำเนินการ การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน จนเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งสะท้อน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่แต่ละตำบลประสบพบเจอ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการในระยะที่ 2 ต่อไป จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมสำคัญ การถอดบทเรียนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนโครงการในระยะที่ 2 ต่อไป

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร