Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ประชุมหารือปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมออนไลน์และเครือข่าย เพื่อป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายในเด็กเยาวชน

                   วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประชุมหารือปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมออนไลน์และเครือข่าย เพื่อป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายในเด็กเยาวชน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยนายธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค นางสาวจินตนา ชิ้นปิ่นเกลี่ยว นางสาวศยามล กิจประเสริฐ ผู้พิพากศาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี และคณะร่วมประชุมหารือ ซึ่งอาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะอาจารย์ร่วมประชุมหารือกรอบแนวทางการลงนามทำความร่วมมือ ตามแนวทางโครงการด้วยรัก ห่วงใยใส่ใจเอื้ออาทร และโครงการศาลเคลื่อนที่มอบสิ่งที่ดีให้เยาวชนของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี โดยในร่างการทำความร่วมมือทางผู้พิพากษาสมทบฯจะขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยการพัฒนาแพลตฟอร์มและนำไปทดลองขยายผลใช้ในโรงเรียนและกลุ่มเป้าหมายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายในเด็กเยาวชนต่อไป

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร