Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประชุมหารือภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอนครั้งที่ 36 ในปี 2565 พร้อมรับข้อเสนอแนะแผนมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโควิด 19 ก่อนเสนอคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดงาน

                   วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและขับเคลื่อนโครงการจอมบึงมาราธอน (ครั้งที่ 36) พ.ศ. 2565 และภาคีเครือข่ายเพื่อหารือพร้อมรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 การจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 63 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีคณะกรรมการวางแผนและขับเคลื่อนโครงการจอมบึงมาราธอนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะประเด็นต่างๆในการมีส่วนร่วมการจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 Challenge of Legend สืบเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้มีการเลื่อนการจัดงานในปี 2564 ออกไปและกำหนดการจัดงานในปี 2565อีกครั้ง หลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย โดยคณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้มีการจัดงานและปรับเปลี่ยนการจัดงานเป็นช่วงระหว่างวันที่ 14 – 16 มกราคม 2565 และแบ่งประเภทการแข่งขันแยกเป็น 3 วันเพื่อลดความแออัดของนักวิ่งคือ ประเภทมินิมาราธอนจัดวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ปล่อยตัว เวลา19.00 น. ประเภทฮาล์ฟมาราธอนจัดวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. ประเภทมาราธอนจัดวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ปล่อยตัว เวลา 00.00 น. โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะต้องจัดทำแผนมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 เพื่อเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดราชบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
                   สำหรับในการประชุมหารือในมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 คณะทำงานได้มีการนำเสนอแนวทางมาตรการสาธารณสุขเพื่อให้คณะกรรมการภาคีเครือข่ายได้รับทราบแนวทางและให้ข้อเสนอแนะประเด็นต่างๆเพื่อทางมหาวิทยาลัยจะได้นำไปปรับเป็นกรอบแนวทางในการเตรียมความพร้อมการจัดงาน และเสนอแผนมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ให้กับคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดราชบุรีพิจารณาต่อไป ในส่วนการจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 ทางภาคีเครือข่ายต่างๆทั้งส่วนราชการ ทางการแพทย์ ตำรวจ และผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ก็พร้อมให้การสนับสนุนและเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานเหมือนทุกปี ทางด้านข้อมูลของจำนวนนักวิ่งในแต่ละประเภทที่สมัครวิ่งงานสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 ประกอบด้วย ประเภท มินิมาราธอน จำนวน 4,059 คน ประเภทฮาล์ฟมาราธอนจำนวน 5,743 คน ประเภทมาราธอนจำนวน 5,763 คน ในส่วนมาตรการสำหรับนักวิ่ง จะต้องได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม และผู้ร่วมงานทุกคนต้องแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อโควิด 19 ในระยะเวลาไม่เกิน 72

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร