Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือเทศบาลเมืองจอมพลลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมืองแบบSMART CITYตอบโจทย์พื้นที่ในการพัฒนาท้องถิ่น

                    วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับเทศบาลเมืองจอมพล โดยนายชาญชัย ใช่รุ่งเรือง นายกเทศมนตรีเมืองจอมพลร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ งานบุคคลและนิติการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.วสันต์ นาคเสีนีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมผู้บริหาร และนางมุ้ย เทียมผูก รองนายกเทศมนตรีเมืองจอมพลและคณะร่วมเป็นสักขีพพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านกับเทศบาลเมืองจอมพลในครั้งนี้ ซึ่งมีสาระสำคัญและวัตถุประสงค์ของการลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหน่วยงานทั้งสองจะส่งเสริมสนับสนุนเพื่อร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองจอมพลในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านวิจัยชุมชน ด้านเทคโนโลยี ด้านสาธารณสุข ด้านศาสนา ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้น สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการทำโครงการและจัดกิจกรรมทางการศึกษา พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนและพัฒนาเมืองแบบ SMART CITYร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้การศึกษาคนทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ จนถึงวัยเกษียณ

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร