Accessibility Tools

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โครงการU2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ และโครงการวิศวกรสังคมของนักศึกษาในการตอบโจทย์พื้นที่

         วันที่ 25 ตุลาคม 2564 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีประชุมตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ของหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงการพัฒนาท้องถิ่นและโครงการต่างๆผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นและเครือข่ายร่วมประชุม ผ่านทางออนไลน์ พร้อมกันนี้ทางมหาวิทยาลัยได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้น้อมนำพระบรมราโชบายมาสู่การปฏิบัติ ซึ่งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการทำงานเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 และงบประมาณการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ใน 4 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตครูและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 17 โครงการหลัก 59 โครงการย่อย บาท และโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ ที่เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัศโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 เพื่อพัฒนาพื้นที่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ในประเด็นต่างๆตามปัญหาและความต้องการของชุมชนเขตพื้นที่ 35 ตำบล ในจังหวัดราชบุรี
         ทางด้านมาตรการเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือผู้ปกครอง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ในการลดค่าใช้จ่ายด้วยการลดค่าเทอมการศึกษา 50 เปอร์เซ็นต์ให้กับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในทุกระดับ ประสานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนออนไลน์ การบริการฉีดวัคซีนให้กับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา พร้อมบริการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK และจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อดูแลอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโควิด 19 และในการจัดการเรียนการสอนในห้วงสถานการณ์โควิด 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และประกาศเป็น มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้แบบ Active Learning มีการจัดตั้งศูนย์การจัดการเรียนการสอน MCRU Active Learning โดยมีการจัดทำคู่มือและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนในทุกคณะ ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์โควิด 19 พร้อมประเมินผลกระทบเชิงบวกและแนวทางที่จะดำเนินการต่อไป ซึ่งด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดด้านการศึกษาได้มีการดำเนินการที่ครอบคลุมการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
         ในการนี้องคมนตรีได้รับฟังการนำเสนอโครงการวิศวกรสังคมของทีมนักศึกษาพร้อมแลกเปลี่ยนประเด็นการทำงานโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมของนักศึกษา ที่กลุ่มนักศึกษาได้บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ข้ามของคณะในพื้นที่มหาวิทยาลัย ชุมชน มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดทักษะ การเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนวัตกรชุมชน ผ่านกระบวนการเครื่องมือวิศวกรสังคม นาฬิกาชีวิต ฟ้าประทาน Time Line นวัตกรรม ในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่างๆซึ่งนอกจากชุมชนจะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว ยังเป็นการสร้างเยาวชนราชภัฏให้เป็น “วิศวกรสังคม” นั่นคือ ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจที่ได้รับผิดชอบต่อท้องถิ่นของตนเอง รู้จักปฏิบัติงานพัฒนาสังคมท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิงเหตุและผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง พร้อมระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมด้วยความเข้าใจและเข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร