Accessibility Tools

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอว. และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการ U2Tมหาวิทยาลัย สู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

            วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.) และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะผู้บริหาร ส่วนราชการและคณะทำงานร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงาน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาดำเนินโครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลให้เกิดการจ้างงานประชาชน บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษาให้มีงานทำในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19
            สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับอนุมัติให้รับผิดชอบพื้นที่จำนวน 35 ตำบลใน 10 อำเภอของจังหวัดราชบุรี มีการจ้างงานทั้งสิ้น 700 อัตรา ในการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยบูรณาการและประสานการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายท้องถิ่น อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) คือศูนย์ดำรงธรรม กรมการพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมครอบคลุมในประเด็นต่างๆตามปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมถึงการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน และให้มีการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศบนฐานของนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทย”
            ทั้งนี้ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมและคณะเยี่ยมชมนิทรรศการตำบลมีชีวิต มหาวิทยาลัยสู่ตำบลพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ พร้อมตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการด้วยมีดเหล็กลายโบราณของศูนย์การเรียนรู้บ้านมีดบินตำบลจอมบึงและเยี่ยมชมนิทรรศการของคณะทำงานU2T ที่ขับเคลื่อนการทำงานทั้ง 35 ตำบลด้านต่างๆรวมทั้งสิ้น 179 กิจกรรม ในการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การยกระดับสินค้า OTOP การสร้างพัฒนาCreative Economy การยกระดับการท่องเที่ยว การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน Health Care เทคโนโลยีด้านต่างๆในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม Circlar Economy การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน
            ในการนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมได้เยี่ยมชมการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนด้านโควิด 19 พร้อมมอบกล่องอว.พารอดให้กับมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์พักคอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลังจากนั้นทางคณะได้เดินทางไปแหล่งเรียนรู้บ้านมีดบิน ตำบลจอมบึง ซึ่งมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพการตีมีดเหล็กลายโบราณ เชื่องโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของจังหวัดาชบุรี และทางคณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้บ้านช่างสกุลบายศรีของตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม ซึ่งเป็นกระบวนการนำ 4DNA มาค้นหาและถอดแบบอัตลักษณ์ชุมชนจนได้สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายและเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวตลาดนี้มีปราชญ์สร้างงานสร้างรายให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร