Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

            วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลังจากนั้นประธานในพิธีวางพวงมาลาและกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 89 วินาที และถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงราชทานนาม”ราชภัฏ” ซึ่งแปลว่า คนของพระราชาให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ และพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน จนกระทั่งได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้สืบสานพระราชปณิธานในการเป็นสถบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น เพื่อยกระดับการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร