Accessibility Tools

นายอำเภอจอมบึงร่วมแสดงความยินดีกับผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

            วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอจอมบึงและคณะนำกระเช้าดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีกับผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมพบปะพูดคุยการทำงานร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่น

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร