Accessibility Tools

คณะครุศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 (หลักสูตร 4 ปี) รูปแบบออนไลน์

                วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 (หลักสูตร 4 ปี) รูปแบบออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ สุดขาว และ อาจารย์ ดร.ชนกพร ขาวคำ เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1 ณ ห้องประชุมออนไลน์ และห้อง lab 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

  ที่มา : คณะครุศาสตร์