Accessibility Tools

กองพัฒนานักศึกษาประชุมงานหอพักและดำเนินการคัดกรองนักศึกษาผู้เสียงต่อการติดเชื้อ Covid -19 ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงในหอพัก

                วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภารัตน์ บุญกุล รองอธิการบดี พร้อมด้วย นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ประชุมงานหอพักและ ดำเนินการคัดกรองนักศึกษาผู้เสียงต่อการติดเชื้อ Covid -19 ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ในหอพักทุกคน โดยมีการวัดอุณหภูมิ สอบถามข้อมูลที่เป็นปัจจัยเสียง ด้วยแบบคัดกรองผู้มีความเสี่ยงและหาค่า ออกซิเจนในเลือด ด้วยเครื่อง Pulse oximeter รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังดูอาการอย่างไกล้ชิด ในกรณีมีนักศึกษาเกิด ภาวะอยู่ในกลุ่มเสี่ยง

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา