Accessibility Tools

การส่งมอบงานกองพัฒนานักศึกษา

                วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล. แอร่มหล้า รองอธิการบดีเป็น ประธานเพื่อส่งมอบงาน ในงานกองพัฒนานักศึกษา และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่ง รองอธิการบดี ของผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภารัตน์ บุญกุล ณ ลานหน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา