Accessibility Tools

ทีมงานคณะกรรมการระบบช่วยเหลือและดูแลนักศึกษาประชุมออนไลน์ ร่วมกับกรมสุขภาพจิตและกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

                วันที่ 29 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคณะ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วย อาจารย์ต้นสาย แก้วสว่าง ทีมงานคณะกรรมการระบบช่วยเหลือและดูแลนักศึกษา ประชุม online ผ่าน แอพพลิเคชัน Zoom ร่วมกับ กรมสุขภาพจิตและกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต และให้สัมภาษณ์ ในการดูแลช่วยเหลือด้านสังคม จิตใจให้แก่นักศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) เพื่อการได้มาซึ่งองค์ความรู้มาซึ่งการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างวัคซีนในใจ สถาบันอุดมศึกษาให้มีความชัดเจน ครอบคลุม และสามารถดำเนินการได้จริง ณ ห้องประชุมช้องนาง ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา