Accessibility Tools

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

                 วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564 อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานเปิดในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย เป็นวิทยากร

  ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย