Accessibility Tools

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ

                 วันที่ 1 เมษายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการอบรมศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการพูดที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีบุคลิกภาพที่ดี และเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธนภูมิ ชาติดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรม วิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดย คุณโอปอ สุรารักษ์

  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์