Accessibility Tools

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแข่งขันการโต้วาที season 3

                 วันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดการแข่งขันการโต้วาที season 3 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธนภูมิ ชาติดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะปัญญา ได้ฝึกใช้ไหวพริบปฏิภาณ เชาว์ปัญญาในการแก้ไขปัญหา รู้จักใช้เหตุผลและการตัดสินใจ ณ ลานไทร
                
ผลการแข่งขัน
                
🥇
รางวัลชนะเลิศ ภาษาไทย
                 🥈รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นิติศาสตร์
                 🥉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ภาษาจีน
                 🏅รางวัลชสเชย รัฐประศาสนศาสตร์

  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์