โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (หลักสูตรออนไลน์)

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (หลักสูตรออนไลน์) ให้แก่ครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ ระดับ ม.3 เข้าร่วมอบรม จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม ๒2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม ๒2563 และ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 (รุ่นละ 50 ท่าน)


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม รุ่นที่ 3  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม รุ่นที่ 2  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม รุ่นที่ 1  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี