ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจับมือคณะครุศาสตร์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมพัฒนาอาจารย์กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี MCRU MOOC ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ยุคโควิด 19

                    วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี MCRU MOOC สำหรับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
                    สำหรับโครงการศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะครุศาสตร์จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์มีเจตคติที่ดีต่อการนำเทคโนโลยีมาเป็นสื่อช่วยในการจัดการเรียนรู้ และเข้าใจการสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยีทีทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาเป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้มีอาจารย์คมสันต์ โกเสนตอ และคณะเป็นวิทยากรการอบรมให้กับคณะอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2563