Accessibility Tools

กองพัฒนานักศึกษา และทีมงานกิจการนักศึกษาร่วมกับ โรงพยาบาลราชบุรี สาธารณสุขอำเภอจอมบึง และ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ราชบุรี ร่วมเดินรณรงค์ ในอำเภอจอมบึง

                    วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา นำทีมโดย นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และทีมงานกิจการนักศึกษาร่วมกับ โรงพยาบาลราชบุรี สาธารณสุขอำเภอจอมบึง และ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ราชบุรี ร่วมเดินรณรงค์ ในอำเภอจอมบึง ตลาดและบริเวณโดยรอบ ในโครงการ เลิกสูบ ลดเชื้อ ป้องกันวิกฤติ COVID-19 และ ร่วมรณรงค์ ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม