คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปรับจิตคิดบวกให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

                    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการปรับจิตคิดบวก โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร : อ.ดร.วิวัฒน์ วรวงค์ เป็นผู้บรรยายความรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์