โครงการสหกิจศึกษาดำเนินการจัดโครงการการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา

                    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการสหกิจศึกษาดำเนินการจัดโครงการการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร/เทคโนโลยีไฟฟ้า/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ในหัวข้อ การใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint ขั้นสูง ซึ่งได้รับเกียตริจาก อาจารย์ภาคภูมิ พันธุ์พิมานมาศ เป็นวิทยากรให้ความรู้

  ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/โครงการสหกิจศึกษา