วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC ระดับคณะ โดยโปรแกรม "KineMaster" บน Smartphone

                    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 วลา 9.00 น. - 14. 00 น. วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC ระดับคณะ โดยโปรแกรม "KineMaster" บน Smartphone วิทยากรโดย นายเอกรวี ครุฑางคะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 3 อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย