Accessibility Tools

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC "เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC (Professional Learning community)"

                    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC "เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC (Professional Learning community)" ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์