โครงการสหกิจศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา

                    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดย อาจารย์ สุดารัตน์ เทียนน้อย หัวข้อ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง ให้แก่นักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร/เทคโนโลยีไฟฟ้า/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

  ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/โครงการสหกิจศึกษา