Accessibility Tools

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดการประชุมติดตามการบริหารหลักสูตรแพทย์แผนไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

                    วันที่ 26 มกราคม 2564 ภาพบรรยากาศการประชุมติดตามการบริหารหลักสูตรแพทย์แผนไทย สำนักการแพทย์แผนไทย การรับนักศึกษาใหม่ แนวทางการวิจัยผลิตภัณฑ์แพทแผนไทย การเปิดให้บริการสำนักการแพทย์แผนไทย และการเสนอชื่อตัวแทนคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยกับมนุษย์ ประธานการประชุมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมด้วยรองคณบดีฯ ประธานสาขาวิชา และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย