คณะครุศาสตร์จัดการอภิปรายออนไลน์ปรับปรุงและทบทวนหลักสูตรหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

                    วันที่ 27 มกราคม 2564 ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานการอภิปรายออนไลน์ปรับปรุงและทบทวนหลักสูตรหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช และอาจารย์ ดร.สุกัญญรัตน์ คงงาม เป็นวิทยากร ซึ่งมีอาจารย์ที่สอนหลักสูตรวิชาชีพครูร่วมปภิปราย ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

  ที่มา : คณะครุศาสตร์