Accessibility Tools

ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ โชว์นวัตกรรมผลงานของอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนักศึกษา ตู้ล้างมืออัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

                    วันที่ 6 มกราคม 2564 ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โชว์นวัตกรรมผลงานของอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนักศึกษา ตู้ล้างมืออัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

  ที่มา : ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สถาบันวิจัยและพัฒนา