Accessibility Tools

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษาและขั้นตอนต่างๆของหลักสูตรสหกิจศึกษา”

                    วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ศูนย์สหกิจศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดี ดำเนินการจัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษาและขั้นตอนต่างๆของหลักสูตรสหกิจศึกษา” ให้แก่นักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร,เทคโนโลยีไฟฟ้า และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์

  ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/โครงการสหกิจศึกษา