มรภ. หมู่บ้านจอมบึงประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ของกลุ่มจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 3

                    วันที่ 17 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ของกลุ่มจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 3 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) โดยจัดทำข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ AIC และร่วมจัดบูธนิทรรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของแต่ละจังหวัด ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี