Accessibility Tools

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำนักศึกษาเผยแพร่ศิลปะการแสดงในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 10

                    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง นำนักศึกษาเผยแพร่ศิลปะการแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ชุด #นาฏะจตุรทิศลีลาวิจิตรวิพิธทัศนา ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 10 “ประทีปเพชร-ราชภัฏน้อมศรัทธา นบรำลึกบูชา สมเด็จพระภัทรมหาราช นวมินทร์ เทิดไท้มหาทศมินทรสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

                    ซึ่งการแสดงชุด #นาฏะจตุรทิศลีลาวิจิตรวิพิธทัศนา เป็นการแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดยมีแนวคิดที่จะนำเสนอเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของศิลปะการแสดงทั้งสี่ภาคของไทย ได้แก่ การแต่งกาย การละเล่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ดนตรีและกลอง โดยถ่ายทอดผ่านการแสดงแบบร่วมสมัย แสดงโดย นักศึกษาชมรมศิลปะและวัฒนธรรม และนักศึกษาทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประเภทความสามารถพิเศษด้านศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  ที่มา : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม