Accessibility Tools

คณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ตรวจเยี่ยมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563

                    วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ตรวจเยี่ยมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง