Accessibility Tools

สาขาคณิตศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมงานวิจัยระดับตำนานาชาติด้านการประยุกต์ทฤษฎีจุดตรึง

                    วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมงานวิจัยระดับตำนานาชาติด้านการประยุกต์ทฤษฎีจุดตรึง ซึ่งจัดโดยสาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง